Styrelseordföranden

Styrelsens ordförande leder arbetet inom och utom styrelserummet, i syfte att bidra till verksamhetens bästa, som en spindel i nätet mellan styrelsens ledamöter, ägare, verksamhetsledning, revisorer/finansiärer, nyckelintressenter.

Styrelseordförandens roll har stärkts i och med aktiebolagsändringen 1999 och införandet av Svensk Bolagskod (2005). Styrelseordföranden har ett tydligare ansvar, en särställning och skall tillse att arbetet i styrelsen sker på bästa sätt.

Det är klart att dessa regelförändringar, och det faktum att alla verksamheter idag märker av den allt snabbare förändringstakten och det oerhörda flödet av information, har betytt ett ökat krav på professionalism hos styrelsen, och styrelseordföranden i synnerhet.

Ordföranderollen enligt Bolagskoden:

Styrelsens ordförande har en särställning inom styrelsen med ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är väl organiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina uppgifter.

Bolagskoden är alltså en vägledning för publika företag. En tongivande och tung uppgift läggs därmed på styrelseordförandens ansvar, vilken kräver så väl proaktivt arbete, eftertanke, struktur, ledarskap, diplomati och engagemang.